Článek I. – Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající – PRENX s.r.o., Nezábudková 5, 821 21 Bratislava, IČO 36 172 812
 2. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.
 3. Nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího přes stránku metershop.cz, může uskutečňovat každá fyzická a právnická osoba za předpokladu, že bude dodržovat tyto obchodní podmínky.
 4. Zboží – produkty, které se nacházejí v nabídce prodávajícího.
 5. Kupující potvrzuje odesláním objednávky zboží, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Článek II. – Objednávání zboží

 1. Kupující si může objednat jakékoli zboží, které je v nabídce prodávajícího. Zboží si může kupující objednat nákupem prostřednictvím objednávky v Internetovém obchodě, případně si může zboží objednat také e-mailem na adrese eshop@metershop.cz.
 2. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat:
  1. a) jméno, příjmení a poštovní adresu kupujícího pro doručení zboží,
  2. b) telefonní číslo a e-mail kupujícího,
  3. c) název zboží, počet objednaných kusů,
  4. d) způsob úhrady a převzetí zboží.
 3. Po odeslání objednávky obdrží kupující od prodávajícího potvrzení o doručení objednávky. Následně, po ověření dostupnosti a termínu dodání, obdrží kupující závazné potvrzení objednávky s oznámením, že je pro něj zboží zarezervováno, odesláno nebo čeká na zaplacení.
 4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu na základě závazného potvrzení objednávky, zboží v dohodnutém množství a kvalitě a zabalit jej způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu během přepravy.
 5. Prodávající je povinen předat kupujícímu, nejpozději spolu se zbožím, veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.
 6. Kupující je povinen převzít jím objednané zboží a zaplatit prodávajícímu celou kupní cenu včetně přepravních nákladů.
 7. Kupující má právo stornovat svoji objednávku bez poplatku 24 hodin po zaslání závazné akceptace objednávky prodávajícím. Objednávku lze stornovat pouze e-mailem na adrese eshop@metershop.cz. Potvrzení stornování objednávky prodávající oznámí kupujícímu e-mailem nebo telefonicky. Kupující má právo stornovat objednávku iv případě, že prodejce nesplní dohodnuté podmínky dodání zboží.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě:
  1. a) pokud kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící údaje,
  2. b) pokud zboží nebylo dodáno,
  3. c) pokud se změnila velkoobchodní cena výrazným způsobem.
   Prodávající je o výše uvedených důvodech zrušení objednávky povinen neprodleně informovat kupujícího a navrhnout mu další postup.
 9. Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 7 dnů, ale to jen v případě, že bylo zboží nepoužité a je zabaleno v původním balení. Při vrácení zboží případnou cenu dopravy hradí kupující.

Článek III. – Dodací podmínky a poplatky za doručení

 1. Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu v co možná nejkratším termínu, dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Obvyklý termín vyřízení objednávky pro zboží skladem je do 2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
 2. Pokud zboží není skladem, standardní doba dodání se pohybuje od 5 do 10 dnů, o přesném termínu dodání bude kupující seznámen telefonicky nebo e-mailem.
 3. Prodávající dodá objednané zboží kurýrem na místo odběru určené kupujícím v objednávce. Objednávka se považuje za vyřízenou dnem převzetí zboží kupujícím.
 4. Pokud prodávající, z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, bude muset dodávku zboží opakovat, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující.
 5. Za doručení objednaného zboží v hodnotě 50 € s DPH (1300 Kč s DPH) a více se přepravní náklady neúčtují.
 6. Za doručení objednaného zboží v hodnotě 1.199 Kč s DPH (1299 Kč s DPH) a méně se účtují přepravní náklady v ceně od 80 Kč s DPH (90 Kč s DPH)
  Více o dopravních podmínkách se dočtete ZDE.
 7. Ceny dopravy uvedené v bodě 6., jsou platné v rámci Slovenska a Česka a nevztahují se na zboží s hmotností větší než 30 kg, nebo na nadrozměrné zboží.
 8. Pokud kupující nepřevezme zboží do 7 dnů od odeslání prodávajícím, prodávající má právo zrušit rezervaci zboží pro kupujícího a označit objednávku za neplatnou. Současně zaniká obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek IV. – Platební podmínky

 1. Kupující je povinen zaplatit prodejci kupní cenu zboží včetně případných nákladů na doručení zboží formou dobírky v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem předem.
 2. Prodávající dodá zboží kupujícímu za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě metershop.cz v době objednání zboží.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu Eura a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží a dopravních služeb.
 4. V každé zásilce s objednaným zbožím bude přiložen daňový doklad. Účtováno bude objednané zboží a případně poštovné. Balné se neúčtuje.

Článek VI. – Reklamace a servis

 1. Záruční doba na všechna prodávaná měřidla je 24 měsíců ode dne zakoupení měřidla. V případě měřidel s delší zárukou je záruka uvedena v záručním listu. Záruka na adaptér, akumulátor a baterie je 6 měsíců.
 2. Reklamovat se může jen zboží zakoupené u prodávajícího.
 3. Pro uplatnění reklamace zboží je kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, ve které uvede popis závady. Formulář pro žádost o reklamaci si můžete stáhnout zde ve formátu PDF nebo DOC. Pro uznání reklamace je třeba zaslat i kopii daňového dokladu.
 4. Náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu a následné po vyřízení reklamace zboží zpět ke kupujícímu uhradí: a) V případě uznání reklamace v plné výši prodávající. b) V případě neuznání reklamace si náklady na v plné výši hradí kupující.
 5. Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k vadě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, poškozením při dopravě, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách, neoprávněným zásahem do výrobku nebo poškozením živelnou pohromou. V případě neuznání reklamace, může být zboží pozdrženo až do doby úhrady nákladů za servis, případně dopravních nákladů.
 6. Náklady související s případným úředním ověřením (cejchováním) měřidla uhradí kupující.

Článek VII. – Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v kamenném obchodě.
 2. Kupující zašle zboží na adresu společnosti Prenx s.r.o., Jezerná 5, 040 01 Košice spolu s vyplněným formulářem na odstoupení od smlouvy, který si můžete stáhnout zde: PDF nebo DOC.
 3. Kupující zašle zboží na adresu společnosti Prenx s.r.o., Jezerná 5, 040 01 Košice spolu s vyplněným formulářem na odstoupení od smlouvy, který si můžete stáhnout zde: PDF nebo DOC.
 4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulováno dle ceníku pro pozáruční servis zboží.
 5. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Článek VIII. – Alternativní řešení sporů

 1. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na eshop@metershop.cz), není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.
 2. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm
 3. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Článek XI. – Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající se zavazuje, že získané údaje poskytnuté kupujícím při objednávání zboží budou sloužit výlučně pro potřeby prodávajícího. Nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí (oznámení jména a adresy) dodání či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží – více o ochraně osobních údajů naleznete na https://metershop.cz/ochrana-osobnich-udaju/.